Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Positiv nyhet om fasader i nytt byggregelförslag

 

Astma- och Allergiförbundet är mycket glada att Boverket lyssnat och kommit med ett nytt förslag till ändringar i byggregler som träder i kraft 2013. Förslaget kan leda till stor förbättring när det gäller risker för framtida fukt- och mögelskador om det träder i kraft och innebär att det i framöver inte ska vara tillåtet enligt byggreglerna att bygga med s k enstegstätade fasader som medför att fukt kan komma in i fasaden men inte vädras ut. Förslaget är nu ute på remiss så vi ser gärna att så många remissinstanser som möjligt talar om det positiva med förslaget! Boverkets remissförslag finns under länken här ( se punkt 6:5324 om fasader mm). Se även webbforum med film där Boverkets fuktexpert uttalar sig om förslaget här. Där går även att ställa frågor om förslaget fram till 15 oktober.

I Boverkets konsekvensutredning nämns  att utöver hälsovinsterna innebär förslaget till ändringen samhälleliga besparingar pga. ett minskat behov av att åtgärda fuktskador i fasader. Denna besparing är betydande och har  beräknats till cirka 320 miljoner per år givet gjorda antaganden. De samhälleliga kostnaderna av ändrad föreskrift och rådstext beräknas till knappt 40 miljoner kronor per år givet gjorda antaganden. Nyttan är således större än kostnaden. Nyttan av den föreslagna ändrade föreskriften med allmänt råd är, förutom undvikta åtgärdskostnader, färre fuktskadade fasader vilket innebär bättre inomhusmiljö i våra bostäder. Bättre inomhusmiljö innebär mindre ohälsa som tar sig uttryck som astma, allergi, irritation i ögon, näsa hals och hud samt känslighet för infektioner. Denna intäkt värderas inte i konsekvensutredningen men kan antas vara betydande.

Boverket nämner också i konsekvensutredningen att förändringar av avsnittet som avser fukt i byggreglerna (6:5) kommer att få positiva konsekvenser för människor med nedsatt funktionsförmåga. Under stor del av våra liv vistas vi människor inomhus och en god och hälsosam inomhusmiljö är viktig för vår hälsa. Fuktskador leder ofta till mögelangrepp och ökade kemiska emissioner som kan påverka inomhusmiljön. I Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 anges att en samlad riskbedömning tyder på att luftvägsproblem och astmabesvär ökar med 30-50 procent om man bor i hus med fukt- och mögelskador.

Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm