Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Astma- och Allergiförbundet har skickat in synpunkter till Boverket

Synpunkter på anpassning av BBR till Byggproduktförordningen, Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

Astma- och Allergiförbundet har valt att lämna synpunkter på de delar av BBR som mer direkt rör hälsorisker för människor med allergi eller annan överkänslighet.

1.4 Byggprodukter med bedömda egenskaper

Vi har förstått att nationella typgodkännanden av byggprodukter måste tas bort för att inte utgöra handelshinder inom EU. Men tyvärr ger inte CE-märkning av byggprodukter tillräcklig vägledning för konsumenten/den boende när det gäller hälsoaspekter som t ex innehåll och avgivning av farliga ämnen mm. De enda ämnen som måste deklareras är de ämnen som enligt REACH anges i den s k kandidatlistan. Det är inte tillräckligt då det finns många kemiska ämnen och emissioner som inte finns med på denna lista. Vi anser också att det behövs en noggrannare testning och kontroll av produkter innan de släpps ut på marknaden, ett exempel på detta är de s k enstegstätade fasaderna som inneburit och som tyvärr kommer att innebära mycket problem för boende framöver.

Vi anser att borttagande av typgodkännandena måste ersättas av ett nytt frivilligt märkningssystem som visar vilka byggprodukter som följer svensk bygglagstiftning när det gäller bl a hälso- och miljöaspekter. Här kan man jämföra med den tydliga vägledning/ märkning som finns för konsumenter när det gäller livsmedel som importeras från andra länder. Det kan inte ligga på den enskilde konsumentens ansvar att själv kontrollera med tillverkare i andra länder vad byggprodukter innehåller utan ett tydligt märkningssystem som vägledning.

Vi har fått veta att det finns många små byggherrar som inte har rätt kompetens att ta ansvar för att välja rätt byggmaterial. Vi får även samtal från konsumenter med allergi och annan överkänslighet som har svårt att få rätt information om innehåll i byggprodukter från återförsäljare då de ska välja byggprodukt. Många byggprodukter köps från andra länder via Internet och det saknas bl a kunskap om vad produkterna innehåller/avger när det gäller kemiska ämnen (t ex VOC). Vi anser därför dessutom att den statliga praktiska tillsynen/ marknadskontrollen av byggprodukter behöver skärpas.

6.2.2 Egenskaper hos luft som tillförs rum

Vi anser fortfarande att ozonrening av tilluft ska vara förbjuden. Ozon är en reaktiv gas som inte ska tillföras tilluften. Istället för allmänt råd anser vi att detta borde vara en föreskrift.

 6.251 Ventilationsflöde

Vi ser en risk med att ta bort rekommenderade till- och frånluftsflöden om man inte samtidigt kan garantera att luftkvalitén inomhus inte försämras vid behovsstyrning av ventilationen i syfte att spara energi. Personer med luftvägsbesvär eller astma är ofta beroende av att luften byts kontinuerligt i bostaden och för dessa personer är det inte säkert att ett luftflöde på 0,1 l/m2 per sekund är tillräckligt. Detta måste beaktas vid val av behovsstyrd ventilation.

6.2524 Frånluft

Vi har förstått att roterande värmeväxlare är vanliga vid energihushållning idag. Vi menar dock att man i flerfamiljshus bör införa begränsningar för roterande värmeväxlare generellt  eftersom de kan medföra luftläckage. Luftläckage från grannar som t ex röker eller har pälsdjur kan medföra stora problem för människor med allergi och annan överkänslighet.

6.51 Fukt allmänt

Vi ser med oro på att det förs en dold diskussion om tolkning av vad som menas med självständigheten hos kontrollansvarig i byggprocessen och att vissa menar att det är bör vara tillåtet att kontrollansvarig kan vara anställd av det egna byggföretaget. Vi anser inte att ett sådant system motsvarar den oberoende kontroll som en certifierad kontrollansvarig skulle stå för enligt de nya byggreglerna!

Kontrollansvarig (KA) ingår som en mycket viktig part i större delen av byggprocessen och ansvarar för kontrollen av de tekniska egenskapskraven enligt byggreglerna, bl a hygien hälsa och miljö (fuktsäkerhet mm). Kontrollen måste utföras av en oberoende självständig kontrollant för att fungera som det var tänkt. Anledningen är helt enkelt att en anställd på ett byggföretag är jävig. Ett system med kontrollanter som är anställda på det egna byggföretaget anser vi medför risk för byggfel, bl a byggfukt och på sikt hälsorisker för boende och brukare. Vi anser att KA måste vara fristående (ej anställd på det egna byggföretaget) och oberoende för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Det är ingen mening att ta fram fina byggregler om fuktsäkerhet och om det sedan inte skapas ett system som kontrollerar att de följs!

6.52 Högsta tillåtna fukttillstånd

Även här är det av största vikt att det finns en oberoende/fristående kontrollansvarig som kontrollerar att bestämmelserna om högsta tillåtna fukttillstånd följs. KA kan inte vara anställd på det egna byggföretaget!

Med vänliga hälsningar
Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm