Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nej tack till Statoils fuldiesel

Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, som KO-anmäler kampanjen.

I Sverige har vi sedan början av 90-talet haft en mindre skadlig diesel än resten av Europa, Miljöklass 1 (Mk1). Det kostar något mer att producera Mk1-diesel än Mk3-diesel, populärt kallat Europadiesel. Mk1-dieseln är lägre beskattad, helt i linje med principen att det ska löna sig att göra rätt. Detta har gjort att Mk1-dieseln helt dominerat den svenska marknaden, med betydande hälso- och miljövinster jämfört med om vi hade haft en diesel av europeiskt snitt.

Bränslebolaget Statoil marknadsför nu Europadiesel på den svenska marknaden med påståenden om att den har likvärdiga hälsoegenskaper som Mk1 och därtill har ”miljöfördelar”. Det är helt felaktigt, vilket Trafikverkets utredning från 2010 fastslår, och vilket belagts i en mängd motortester och rapporter. Partikelemissionerna är ca 30 procent högre med Europadiesel än med svensk MK1, vilket skulle öka risken för luftvägssjukdomar och astma. Långvarig exponering för avgaspartiklar ökar risken för dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, och e tt stort antal polyaromatiska kolväten är bevisat eller misstänkt mutagena och cancerframkallande.

En utveckling i den riktning som Statoil förespråkar skulle alltså vara entydigt negativ för folkhälsan och slå extra hårt mot alla allergiker, mot barn, mot äldre, mot de som arbetar med dieseldrivna arbetsmaskiner och mot dem som ofta befinner sig i tungt trafikerade tätorter. Detta gäller särskilt som en stor del av vår fordonspark, inklusive arbetsmaskiner, fortsatt saknar partikelfilter.

Statoil påstår deras Europadiesel minskar utsläppen av koldioxid med upp till tio procent, men det är inte – som man kan förledas att tro – jämfört med Mk1-dieseln, utan jämfört med 100% fossil diesel helt utan förnybar inblandning. Sådan diesel finns inte att tanka på vanlig mack, och blir med regeringens förslag om kvotplikt olaglig från nästa vår. Jämfört med normal Mk1-diesel som den faktiskt saluförs är Europadieseln inte heller klimatmässigt ett föredöme. Jämfört med diesel med upp till 30% förnybar råvara från skogsavfall är Europadieseln förstås  väsentligt sämre – och jämförelsen är relevant eftersom detta är de två nyaste given på dieselmarknaden.

Statoil hävdar att skillnaderna mellan Europadieselns och MK1:s miljö- och hälsopåverkan är så små att skatteskillnaden inte är berättigad och därför bör avskaffas. De förespeglar därtill att detta skulle leda till billigare diesel, genom att skatten på Europadiesel sänks. Regeringen har dock varit tydlig med att inga skattesänkningar på fossila drivmedel är aktuella, varför scenariet i så fall är att skatten på MK1 höjer till samma nivå som Europadieseln. Därmed fördyras transportarbetet jämfört med idag – motsatsen till vad Statoil anger.

”Frisk luft” är ett av de statliga miljömålen och Naturvårdsverket slår fast att ”Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel.” Därtill konstateras att åtskilliga kommuner överskrider de bindande miljökvalitetsnormerna för partiklar PM10. Partiklarna bedöms orsaka 3000 -5000 förtida dödsfall per år i Sverige, vilket motsvarar en förkortad medellivslängd på ca 6 – 12 månader.

Utifrån detta bör förstås arbetet med att ställa om till renare drivmedel påskyndas. Statoil bidrar dessvärre till motsatsen i nuläget genom att importera en diesel av sämre kvalitet och till på köpet marknadsföra den som en produkt med ”miljöfördelar”.

För att stävja oskicket att vilseleda konsumenterna, anmäler vi Statoils kampanj till Konsumentombudsmannen och uppmanar samtidigt Statoil att åter i framtiden ta ansvar för bättre miljö och hälsa. Sluta marknadsföra fuldieseln, Statoil!

Jakob Lagercrantz, ordförande på Gröna Bilister
Svante Axelsson, Generalsekreterare på Naturskyddsföreningen
Ingalill Bjöörn, Astma och Allergiförbundet

 

 

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm