Följ Astma- och Allergiförbundet

EVA ÖSTBLOM är årets stipendiat till minne av Kerstin Hejdenberg

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2007 11:31 CET

Kertin Hejdenberg var tidigare ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes död inrättades en minnesfond som varje år delar ut ett stipendium till en förtjänst doktorand i barnallergologi.

I juryn sitter Robert Hejdenberg som representerar familjen, Professor Göran Wennergren, barnallergolog vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg samt Inger Rådö, tidigare huvudsekreterare i Allergiutredningen samt chef för Allergiprogrammet vid Folkhälsoinstitutet.

Samtliga tolv sökandes projekt håller enligt vår bedömning en hög kvalitet och kunde vara värdiga Kerstin Hejdenberg- stipendiet. Vårt val av Eva Östblom motiverar vi på följande sätt:

Eva Östbloms projekt handlar om födoämnesöverkänslighet hos barn som är ett folkhälsoproblem och drabbar 6-8 % av barn i Sverige. Projektet är baserat på BAMSE -studien, en prospektiv longitudinell populationsstudie där man följt 4 000 barn sedan födelsen. Barnen börjar nu nå tonåren.
Eva Östbloms forskning syftar till att få fram mer kunskap om hur man tolkar ”allergiprover” d v s relationen mellan ökad förekomst av födoämnesspecifika antikroppar och symtom mot samma födoämne. Korrekt användning av provresultat leder till dels att barn inte i onödan får en allergidiagnos med de inskränkningar i livet som det kan innebära, dels att de som verkligen har en födoämnesallergi får adekvat utredning och behandling, råd och stöd.
De konsekvenser födoämnesöverkänslighet får för barn och deras familjer kan vara enorma skriver Eva Östblom i sin ansökan. Forskningen kommer alltså att belysa hälsorelaterad livskvalitet hos barn med födoämnesöverkänslighet och deras familjer. Eva Östblom vill också öka kunskapen om hur sjukvården ska kunna bemöta familjer i den situationen.

Att födoämnesöverkänslighet hos ett barn får konsekvenser i mathållning för familjen och i hög grad påverkar familjens och den närmaste omgivningens liv är uppenbart. Vi behöver veta mer om vilka problem som uppstår och på vilket sätt livet förändras. Hur sjukvården bedömer provresultat vid utredning av födoämnesöverkänslighet är det angeläget att få mer kunskap om. Det är också viktigt att få veta mer om hur kommunikationen med föräldrarna sker. Forskning om födoämnesöverkänslighet hos barn är förhållandevis eftersatt. Livskvalitetsaspekter hos dessa familjer är i det närmaste outforskat. Ökad kunskap inom detta område är av påtagligt intresse för berörda familjer, liksom för den kliniska sjukvården.

Det är angeläget att uppmuntra en lovande läkare och doktorand med stort intresse inom födoämnesöverkänslighet bland barn att fortsätta inom detta angelägna område.

Britta Andersson, Ordförande Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond

För mer information, kontakta:
Hanna Vihavainen, fondsekreterare tel:08 506 28 213 Mob: 070 6499245
forskning@astmaoallergiforbundet.se


Astma- och Allergiförbundet, Box 49 303, 100 29 Stockholm.
www.astmaoallergiforbundet.se