Följ Astma- och Allergiförbundet

Satsa på upprustning av skolorna!

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2008 11:39 CET

Astma- och Allergiförbundet stödjer Lärarförbundet som kräver att regeringen satsar på upprustning av skolor i sitt krispaket. Astma- och Allergiförbundet kräver ett statligt stöd till åtgärder av bristfälliga innemiljöer i skolor, något som ligger helt i linje med Lärarförbundets krav på ett särskilt ROT-program för upprustning av skolor.

Undersökningar av skolors inomhusmiljö, bl a Boverkets STIL 2-undersökning, visar på stora brister. Undersökningen som omfattar 130 skolor i hela landet visar att 81% av skolbyggnaderna hade fukt i konstruktionen eller fuktskada. 2 av 3 undersökta objekt hade någon aspekt som ger sämre förutsättningar för god luftkvalitet. Ca 40% av de undersökta byggnaderna hade t ex inte godkända protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

En studie vid Umeå Universitet visar att efter mer än sju år i vården saknar var fjärde person som drabbats av sjuka hus-besvär arbetsförmåga. Undersökningen är den första uppföljning av dessa patienter som skett i Sverige. Studien visar att 45 procent av de drabbade efter mer än sju år fortfarande i någon form är sjukskrivna. En så stor del som 20 procent återgår aldrig till arbetsmarknaden.
Astma- och Allergiförbundet får in rapporter från medlemmar med allergi och annan överkänslighet som drabbas särskilt svårt av den bristfälliga skolmiljön

Kommunerna som har ansvaret för skolbyggnaderna saknar ofta resurser för åtgärder. Astma- och Allergiförbundet föreslår därför i sitt 6-punktsprogram för inomhusmiljön att ett statligt investeringsstöd inrättas för att åtgärda skolornas bristfälliga inomhusmiljö.
- Vi hoppas att regeringen ska ta utöka ROT-programmet och satsa på en rejäl upprustning av den bristfälliga inomhusmiljön i skolorna, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande Ingalill Bjöörn.

Ingalill Bjöörn
Ordförande, Astma- och Allergiförbundet
070 604 46 99

För mer information, kontakta:
Marie-Louise Luther ombudsman, innemiljöfrågor dagtid 08 506 28 211 eller
Carina Hååg Informationsansvarig 08 506 28 209, 070 604 35 36

Astma- och Allergiförbundet, Box 170 69, 104 62 Stockholm
www.astmaoallergiforbundet.se